styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

O dyskryminacji i molestowaniu seksualnym w starostwie

2012-08-15 18:54

- wyniki kontroli GIP w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej

Po upublicznieniu nagrania skandalicznych wypowiedzi Tadeusza Kwiatkowskiego w stosunku do podwładnych, urzędniczek zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, poseł RP Julia Pitera skierowała do Głównego Inspektora Pracy wniosek o przeprowadzenie kontroli w starostwie. Prezentujemy poniżej fragmenty odpowiedzi GIP, którą otrzymała po przeprowadzeniu w/w kontroli poseł Pitera.

Po przeprowadzeniu kontroli w dąbrowskim starostwie przez inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, Główny Inspektor Pracy napisał do posła RP Julii Pitery: „Odpowiadając na pismo Pani Poseł (...) dotyczące wniosku o przeprowadzenie kontroli w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności w zakresie istnienia w relacjach pracodawcy i pracobiorców zjawisk, mających znamiona zachowań mobbingowych, poniżania oraz molestowania seksualnego, uprzejmie informuję: (...) W związku z obszarem tematycznym wniosku Pani Poseł, dotyczącym poniżania i molestowania seksualnego zatrudnionych tam kobiet, kontrolujący w ramach prowadzonych czynności kontrolnych przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej anonimowe badanie ankietowe dotyczące dyskryminacji, w tym różnych aspektów molestowania seksualnego". Jak wynika z pisma Głównego Inspektora Pracy do poseł Julii Pitery, w badaniach tych wzięło udział 46 pracowników starostwa dąbrowskiego (tj. ok. 66% wszystkich pracowników), spośród których 43 udzieliło odpowiedzi na zadane pytania, zaś trzech pracowników starostwa nie udzieliło w ogóle odpowiedzi.

„W dwóch przypadkach ankietowani stwierdzili, że według ich oceny w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej występują przejawy dyskryminacji." – stwierdza Główny Inspektor Pracy. Jeden z ankietowanych podwładnych starosty Tadeusza Kwiatkowskiego stwierdził w ankiecie, iż „przez okres dłuższy niż 6 miesięcy występuje dyskryminacja w zakresie warunków zatrudnienia i awansowania, ze względu na poglądy polityczne (...), a osobą je stosującą był bezpośredni przełożony". Ankietowany pracownik starostwa dąbrowskiego, który twierdził, że jest dyskryminowany ze względu na swoje poglądy polityczne dodał, że nie zgłaszał tego problemu „z obawy przed negatywnymi konsekwencjami". Inny ankietowany pracownik stwierdził, że raz lub dwa razy w miesiącu „występują werbalne, nieakceptowane zachowania o charakterze seksualnym, odnoszące się do płci pracownika i naruszające jego godność (...), a wyżej wymienione działania, dotyczące molestowania seksualnego wykonywane były w obecności świadków i osobą je stosującą był pracodawca". Przypomnieć w tym miejscu wypada, że pracodawcą dla ankietowanych pracowników był (i jest cały czas) Starosta Dąbrowski!

18 ankietowanych pracowników dąbrowskiego starostwa stwierdziło, „że nie wiedzą, czy u pracodawcy istnieje jakaś forma przeciwdziałania dyskryminacji", zaś 21 spośród nich odpowiedziało inspektorowi pracy, „że nie wiedzą, czy istnieje jakaś forma przeciwdziałania molestowaniu". Główny Inspektor Pracy pisze dalej do posła RP Julii Pitery: „Mając na uwadze powyższe wyniki badania ankietowego, inspektor pracy w wystąpieniu skierowanym do pracodawcy – Starosty Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej zobowiązał go do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym molestowaniu seksualnemu oraz poinformowanie pracowników o przyjętych formach przeciwdziałania w tej materii".

W tym miejscu pragniemy zatem publicznie spytać starostę Tadeusza Kwiatkowskiego, jakie podjął dotychczas działania, do których został zobowiązany przez inspektora pracy i które mają na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym molestowaniu seksualnemu w starostwie?

na zdjęciu:

Pismo Głównego Inspektora Pracy w sprawie wyników kontroli w starostwie

Wróć

Dodaj komentarz

* - pole wymagane