styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

JAK WYGRAĆ Z POLSKIM SĄDEM ?

2011-09-04 08:51

 

Marek Ciesielczyk ***


Polacy coraz częściej buntują się przeciw absurdalnym decyzjom polskiego wymiaru (nie) sprawiedliwości, kierując swe skargi do Trybunału w Strasburgu. Nasz kraj znajduje się w pierwszej trójce państw, których obywatele najczęściej szukają pomocy właśnie w Strasburgu. Opisany tutaj w innym artykule przypadek mieszkańca Dąbrowy Tarnowskiej, obywatela D. pokazuje, dlaczego się tak właśnie dzieje.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu to jedyny sąd na świecie, przed który prywatne osoby, a więc także przysłowiowy Kowalski, mogą pozywać państwa w sprawach, dotyczących naruszenia praw i wolności, opisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Już na wstępie wypada podkreślić, iż w miarę szybko będziesz wiedział, czy masz szanse pokonać polskie sądy w Strasburgu, gdyż bezpośrednio po tym, jak złożysz swoją skargę, zostanie ona rozpatrzona przez trzech sędziów, którzy jednogłośnie mogą ją odrzucić, gdy uznają, że nie spełnia ona wymogów, jakie stawiają jej przepisy zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jeśli jednak Twoja skarga zostanie zarejestrowana, możesz liczyć na to, że wygrasz sprawę, a wtedy nie tylko będziesz mógł mieć satysfakcję, iż sprawiedliwość zatriumfowała, lecz najprawdopodobniej otrzymasz dość spore finansowe zadośćuczynienie od rządu RP (w zależności od rodzaju sprawy - od kilku do kilkunastu tysięcy euro).

Nagłaśniane przypadki wygranych obywateli polskich w Stasburgu zachęcają kolejnych Polaków do korzystania z tej drogi prawnej. Dzieje się tak również i dlatego, że obowiązujące w Polsce reguły szukania sprawiedliwości po prawomocnym wyroku drugiej instancji – tj. instytucja kasacji – praktycznie uniemożliwiają przeciętnemu Polakowi dalszą walkę o sprawiedliwość. Skargę do ETPC należy kierować nie później niż 6 miesięcy od ostatecznego, tj. prawomocnego wyroku, od którego w Polsce nie można się już odwołać. Adres Trybunału:

The Registrar - European Court of Human Rights - Council of Europe, F-67075 Strasbourg - CEDEX - France

Skargę można napisać w języku polskim. Powinna ona zawierać: imię i nazwisko skarżącego, datę urodzenia, obywatelstwo, płeć, zajęcie, adres skarżącego, nazwę państwa, przeciwko któremu jest kierowana skarga (a więc – Rzeczpospolita Polska), przedstawienie zarzucanych naruszeń Konwencji lub protokołów do niej, oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczalności skargi (tj. wykorzystania wszystkich krajowych środków prawnych i zachowania terminu 6 miesięcy od wydania prawomocnego wyroku), wskazanie zadośćuczynienia (np. żądanie wypłacenia stosownego odszkodowania przez państwo polskie), kopie dokumentów dotyczących skargi (kopie wyroków etc), informacje pokazujące, że spełnione zostały warunki dopuszczalności skargi oraz że sprawa była lub nie była poddana innej międzynarodowej procedurze rozstrzygającej.

Kilka miesięcy po naszym pierwszym liście do Trybunału otrzymamy formularze do wypełnienia (w języku polskim). W zasadzie powtarzamy w nich (w sposób zwięzły!) opis całej sprawy. Na następny list z Francji możemy czekać nawet wiele miesięcy, więc w tym czasie nie ma powodu, by się niepokoić o skuteczność naszej skargi. Jeśli nie spełnimy wymagań, dotyczących treści skargi, może to spowodować odmowę jej zarejestrowania. Zaś jej rejestracja oznacza dość duże prawdopodobieństwo naszej wygranej z RP.

Gdy komitet trzech sędziów podejmie decyzję o odmowie rejestracji naszej skargi niejednogłośnie, sprawa trafia do siedmioosobowej Izby. Rozprawy są publiczne. W końcowej fazie postępowania (po 2-3 latach) Prezes Izby może (ale nie musi) domagać się, by skarżącego reprezentował adwokat. Skarżący może wnioskować o zwolnienie z obowiązku reprezentowania go przez adwokata i dalsze prowadzenie sprawy w taki sposób, by mógł korespondować czy też występować przed Trybunałem, posługując się językiem polskim. Kanclerz Trybunału może dążyć w końcowej fazie postępowania do zawarcia ugody między skarżącym a państwem oskarżonym (czyli Poską).

Skarżący i przedstawiciele państwa otrzymują zapytanie, czy są gotowi zawrzeć taką ugodę. Jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana Izba może ją przekazać do Wielkiej Izby Trybunału. Ostatecznie jedna z tych izb wydaje orzeczenie stwierdzające, czy nastąpiło naruszenie Konwencji i orzeka o zadośćuczynieniu. Jako że Rzeczpospolita Polska 26 listopada 1991 roku przystąpiła do Rady Europy i podpisała stosowną konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ci spośród Czytelników, którzy zdecydują się wystąpić przeciw RP przed Trybunałem w Strasburgu, powinni najpierw zapoznać się z tekstem tej konwencji, by właściwie się na nią powoływać w swej skardze.

*****

Autor tego tekstu wygrał już sprawę z państwem polskim w Strasburgu, otrzymując 10.000 zł odszkodowania. Prawdopodobnie już niedługo będzie pierwszym Polakiem, który wygrał dwukrotnie ze swoim państwem (czytaj z sądami polskimi), jako że dotychczasowy przebieg drugiej sprawy - Ciesielczyk vs. RP – wskazuje na kolejną wygraną skarżącego.

Wróć

Komentował Sprawiedliwy05-09-201120:13

Jak ktoś wygra w Strasburgu, to odszkodowanie powinni płacić sedziowie polscy, którzy wydają niesłuszne wyroki!

Komentował tak trzeba07-09-201106:19

Bardzo dobrze, trzeba za gardło złapać polskie sądy, a ci sędziowie, którzy wydaja wyroki, kwestionowane przez Strasburg, powinni tracić pracę!

Komentował zgadzam sie03-05-201414:13

tak, sedziowie polscy powinni placic, ze swojej kieszeni i majatku rodzinnego, oraz oddac pensje jaka pobierali podczas rozpatrywania danej sprawy

Dodaj komentarz

* - pole wymagane